Vastuullisuus Assistorilla

assistor_main-img3

Assistor Oy Ab on osa Veho-konsernia. Vastuullisuus Veho-konsernissa perustuu lakien, niiden hengen sekä konsernin arvojen noudattamiseen päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Vastuullisuutta määrittelevät standardit on koottu vastuullisuusohjeistukseen, jota kutsumme vastuullisuustaloksi. Vastuullisuustalon tarkoituksena on toimia henkilöstömme apuna päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Se auttaa jokaista yrityksemme työntekijää hahmottamaan, minkälainen toiminta on periaatteidemme ja lakien vaatimusten mukaisia. Tämä ohjeistus kattaa lainsäädännölliset velvoitteemme, arvomme sekä sisäiset ohjeemme. Kannustamme ja pyrimme siihen, että jokainen assistorilainen haluaa kantaa myös yksilönä vastuuta Assistorin vastuullisen toiminnan toteutumisesta arjessa.

Noudatamme lakeja ja hyvää liiketapaa

 • ​Emme ainoastaan noudata lainsäädäntöä ja sen henkeä kaikkialla missä toimimme, vaan toimimme myös muutoin korkeimpia vastuullisia liiketoimintaperiaatteita noudattaen.
 • Harjoitamme liiketoimintaa vain sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden edellytämme noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä.

Sitoudumme reiluun kilpailuun

 • ​Kilpailemme rehellisesti voimassa olevia kilpailulakeja noudattaen.
 • Emme harjoita lainvastaista tiedonvaihtoa, toimintaa tai sopimuksia kilpailijoiden kanssa.
 • Keräämme tietomme kilpailijoista vain rehellisesti ja lainmukaisesti yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Toimimme kestävästi

 • ​Tarjoamme palveluita ja tuotteita, joiden ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäisiä huomioiden tuotteiden koko elinkaaren.
 • Pyrimme varmistamaan, että koko toimitusketjussa sovelletaan asianmukaisia kestävän kehityksen standardeja.
 • Osallistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa aktiivisesti toimiin, joilla on myönteisiä sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin ja yhteiskuntaan.

Toimimme vastuullisesti työyhteisössä

 • ​Pidämme hyvän työilmapiirin luomista ja ylläpitämistä yhteisenä tehtävänämme.
 • Työpaikkakiusaamiselle ja työsyrjinnälle meillä on nollatoleranssi.
 • Ketään henkilöstön edustajaa ei syrjitä iän, sukupuolen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, vamman, poliittisten mielipiteiden tai etnisen alkuperän vuoksi.
 • Takaamme jokaiselle tasa-arvoisen kohtelun.

Emme hyväksy korruptiota ja lahjontaa

 • Emme hyväksy liiketoiminnassamme korruptiota missään muodossa.
 • ​Emme anna asiakkaille, toimittajille, viranomaisille tai muille päättäjille lahjoja, etuuksia tai muita korvauksia liiketoiminnan edistämiseksi tai turvaamiseksi.
 • Emme myöskään ota vastaan lahjoja, etuuksia tai muita korvauksia, jotka voisivat vaikuttaa päätöksentekomme puolueettomuuteen.

Vältämme eturistiriidat

 • ​Teemme liiketoimintaa koskevat päätökset konsernin etujen mukaisesti.
 • Henkilökohtainen etu tai suhteet eivät vaikuta päätöksentekoon.
 • Emme osallistu Assistorin nimissä poliittiseen toimintaan.
 • Edellytämme henkilöstöltä avoimuutta mahdolliseen eturistiriitaan johtavissa tilanteissa.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia

 • ​Olemme sitoutuneet ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edellytämme samaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.
 • Häirinnän, syrjinnän, lapsityövoiman, pakkotyön tai minkäänlaisen hyväksikäytön osalta kantamme on yksiselitteinen; se ei ole arvojemme mukaista eikä hyväksyttävää.

Suojaamme luottamukselliset tiedot

 • Emme hanki tai käytä luottamuksellisia tietoja yksityistarkoitukseen.
 • Pidämme salassa työssämme saadut luottamukselliset tiedot yhtiön toiminnasta, henkilökunnasta, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista emmekä kerro tai luovuta näitä tietoja muille kuin asianosaisille. ​​

Viestimme vastuullisesti

 • ​Olemme sitoutuneet ennakoivaan, avoimeen ja sisällöltään objektiiviseen viestintään.
 • Assistorin tuotteet ja palvelut esitellään todenmukaisesti kaikessa markkinointi- ja viestintäaineistossa.
 • Emme esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita.
 • Tiedotamme sidosryhmiä kriisitilanteissa nopeasti ja rehellisesti sekä kannamme oman osamme vastuusta.

HUOLENAIHEISTA JA RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

vastuullisuuskuva_vikasivu

Vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen kuuluu meille jokaiselle. Jokaisen veholaisen velvollisuus on myös ilmoittaa epäillyistä ja havaituista rikkomuksista välittömästi.

​Veholla vastuullisuus tarkoittaa lakien, niiden hengen ja yhtiön arvojen noudattamista päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Haluamme varmistua siitä, että jokainen veholainen ja Vehon yhteistyökumppani toimii vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Pyydämmekin sinua ilmoittamaan, jos havaitset näiden periaatteiden vastaista toimintaa jollakin liiketoiminnan osa-alueella.

Pyydämme sinua ensisijaisesti keskustelemaan epäilyistäsi esimiehesi tai tämän esimiehen kanssa. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit ilmoittaa epäilystäsi Fair play -kanavan kautta.

Fair play -kanava on osa Vehon vastuullisuusohjelmaa, ja sen tarkoituksena on tarjota kaikille yhtiön työntekijöille ja sidosryhmän edustajille mahdollisuus kertoa luottamuksellisesti havaitsemastaan vastuullisuusperiaatteiden vastaisesta toiminnasta.

LINKKI FAIR PLAY -KANAVAAN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA VEHON FAIR PLAY -KANAVASTA

Jos haluat lisätietoa Vehon vastuullisuusperiaatteiden soveltamisesta, ota yhteyttä esimieheesi tai HR-palveluihin vastuullisuus@assistor.fi

 

Tietoa meistä

Johto ja hallinto

Vastuullisuus

Ota yhteyttä